سؤال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی جبرواحتمال سوم ریاضی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی

جبرواحتمال

درنوبت امتحانی شهریورماه سال‌تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰