سخت ترین سوال دنیا

لطفا چند لحظه صبر کنید...
این بازیکنان را بشمارید ! حالا 12 نفر هستند یا 13 نفر ؟
[تصویر: 160176_628.gif]