سؤال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی جبرواحتمال

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی

جبرواحتمال

سال سوم متوسطه سالی– واحد (روزانه) و نیمسالی - واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

رشته ریاضی‌فیزیک

درنوبت امتحانی (دیماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱