سؤال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی هندسه(۲)

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی

هندسه(۲)

سال سوم متوسطه سالی– واحد (روزانه) و نیمسالی - واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

رشته ریاضی‌فیزیک

درنوبت امتحانی (دیماه) سال‌تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱