سؤالات و کلید کلیه گروههای آموزشی در کنکور سراسری 91


1
سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1391)ساعت 14:30 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصی
2
سوالات گروه آزمایشی هنر سال 1391 )ساعت 20:00 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصی
3
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1391 )ساعت 15:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصی - بهیاری
4
سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال 1391 )ساعت 19:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصی - زبان های فرانسه وآلمانی
5
سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1391 )ساعت 14:30 روز شنبه(
دفترچه اختصاصی - اصول و عقاید