برگزاری آزمون آنلاین دبیران ریاضی در شهرستان ماکو

آزمون آنلاین دبیران ریاضی مقطع متوسطه مرحله منطقه ای درشهرستانماکو درمحل گروه های آموزشی راس ساعت 13مورخ91/1/16 با حضور دبیران ریاضی شرکت کننده این شهرستان  برگزار گردید.نتایج آن متعاقبا اعلام خواهدشد.