سوال وراهنمای تصحیح حساب دیفرانسیل 2 در جبرانی اسفدماه 1390

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی

حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)

پیش دانشگاهی

در جبرانی اول (اسفندماه – دروس نیمسال اول و دوم)

سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰

(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)