سوالات‌وپاسخ امتحانات‌نهایی دروس‌ریاضی‌متوسطه در دی‌ماه۱۳۹۰

سوالات و پاسخ امتحانات نهایی دروس ریاضی سال سوم متوسطه

در دی ماه ۱۳۹۰

درس

حسابان

ریاضی‌فیزیک

جبر و احتمال

ریاضی‌فیزیک

هندسه ۲ 

ریاضی‌فیزیک

 ریاضی ۳    

تجربی

 ریاضی ۳   

انسانی

ریاضی ۳

فنی‌و‌حرفه‌ای

سوال‌وپاسخ

   

سوالات و پاسخ امتحانات نهایی دروس ریاضی سال چهارم متوسطه(پیش‌دانشگاهی)

در دی‌ ماه ۱۳۹۰

درس

حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱

ریاضی‌فیزیک

حساب دیفرانسیل و انتگرال ۲

ریاضی‌فیزیک

سوال‌وپاسخ