حاصلضرب"توان"در "ادعا"

یک جمله ی حسابی ازدکتر حسابی
حاصلضرب "توان" در "ادعا" مقداری ثابت است ، 
هرچه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا"ی او بیشتر است

و هرچه "توان" انسان بیشتر شود " ادعا"یش کمتر میگردد