سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی جبرانی دوم دوره‌ی پیش دانشگاهی در سال‌تحصیلی   91-1390حساب دیفرانسیل  (1)