سوال وراهنمای تصحیح حساب دیفرانسیل 1در جبرانی اسفدماه 1390

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی

حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)

پیش دانشگاهی

در جبرانی اول (اسفندماه – دروس نیمسال اول و دوم)

سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰

 (بزرگسالان و داوطلبان آزاد)