دانش آموز باهوش

برگرفته از وبلاگ http://bezamani.blogfa.com
دانش آموز باهوش :

نمره صفر این دانش آموز پس از اعتراض بیست شد ! (جالب)

درکدام جنگ ناپلئون مرد؟ در آخرین جنگش

اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟ در پایین صفحه

چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد

علت اصلی طلاق چیست؟ ازدواج

علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟ امتحانات

چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟ نهار و شام

چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟ نیمه دیگر آن سیب

اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟ خیس خواهد شد

یک آدم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟
مشکلی نیست شبها می خوابد

چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد

اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خواهید داشت؟
دستهای خیلی بزرگ

اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر آن را در چند ساعت خواهند ساخت؟
هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده !